Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/140
Title: Một mô hình phát hiện đối tượng đánh cắp hoặc bỏ quên dựa trên hệ thống giám sát thông minh
Authors: Mai, Lam
Keywords: Phát hiện Đối tượng
Trừ Ảnh nền
Ngưỡng
Vùng Riêng biệt
Bộ lọc Kalman
Issue Date: 2018
Abstract: Bài báo đề xuất một mô hình hệ thống giám sát thông minh cho phép phát hiện đối tượng đánh cắp hoặc bỏ quên. Ở bước đầu tiên, chúng tôi sử dụng phương pháp trừ ảnh nền và xác định ngưỡng để phát hiện tiền cảnh. Qua bước thứ hai, từ các hình ảnh tĩnh của video chúng tôi trích xuất các vùng riêng biệt là các vùng có khả năng đối tượng bị đánh cắp hoặc bỏ rơi. Sau đó, chúng tôi loại bỏ các khoảng trống giữa các điểm ảnh của các đối tượng phát hiện nhằm nâng cao độ chính xác. Cuối cùng, một bộ lọc Kalman được áp dụng để phát hiện người trong khung ảnh liên kết với đối tượng bị đánh cắp hoặc bỏ rơi. Các kết quả thực nghiệm trên dữ liệu đối tượng bỏ quên ABODA cho thấy hệ thống đề xuất là hiệu quả trong việc giám sát video theo thời gian thực.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/140
Appears in Collections:CITA 2018

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.