Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/146
Title: NGHIÊN CỨU VỀ ANGULARJS: MỘT MVC FRAMEWORK MỚI TRONG JAVASCRIPT
Other Titles: ANGULARJS: A MODERN MVC FRAMEWORK IN JAVASCRIPT
Authors: Hà, Thị Minh Phương
Keywords: AngularJS
HTML
web động
cú pháp HTML
Issue Date: 2016
Abstract: AngularJS là một framework có cấu trúc cho các ứng dụng web động. Nó cho phép sử dụng HTML như là ngôn ngữ mẫu vàmở rộng cú pháp của HTML để diễn đạt các thành phần ứng dụng của bạn một cách rõ ràng và xúc tích. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm mới và nổi trội của framework này cũng như việc sử dụng nó trong việc lập trình các ứng dụng Web
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/146
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.