Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/149
Title: Phân tích độ đo hướng đối tượng trong chương trình C++
Authors: Hà, Thị Minh Phương
Keywords: Độ đo hướng đối tượng
lỗi phần mềm
độ đo CK
C++
mã nguồn mở
Issue Date: 2018
Abstract: Độ đo đóng vai trò rất quan trọng đối với phát triển phần mềm chất lượng tốt. Trong phát triển phần mềm ngày nay, ngôn ngữ hướng đối tượng (OO) được sử dụng dựa trên các thông tin cơ bản của chúng các tính năng như lớp, đối tượng, ẩn thông tin, kế thừa, đóng gói, trừu tượng và đa hình. Số lượng độ đo hướng đối tượng có sẵn để được sử dụng để đo lường chất lượng của các hệ thống hướng đối tượng. Một trong những độ đo phổ biến nhất trong OO là độ đo Chidamber và Kemerer (CK). Nghiên cứu này tập trung vào việc áp dụng các độ đo CK vào một các hệ thống nguồn mở được viết bằng C ++. Kết quả cho thấy chỉ có hai trong số sáu độ đo CK thì chỉ có NOC và RFC là có ảnh hưởng đến việc xảy ra lỗi trong hệ thống.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/149
Appears in Collections:CITA 2018

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.