Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/150
Title: CÁC RỦI RO VỚI XU HƯỚNG INTERNET CỦA VẠN VẬT
Other Titles: INTERNET OF THINGS - RISK
Authors: Dương, Quốc Hoàng Tú
Keywords: Internet of Things - IoT
DoS/DdoS
Forrester Zero Trust
hacker
port
Issue Date: 2016
Abstract: Bạn sẵn sàng hy sinh đến mức độ nào những bí mật về thông tin cá nhân của bạn để đổi lấy sự tiện lợi? Bạn có muốn chia sẻ công khai số an sinh xã hội của mình? Còn cả thông tin về thẻ tín dụng? Các vấn đề riêng tư về quan hệ giữa bạn và người bạn đời? Có lẽ không thông tin nào ở trên bạn muốn chia sẻ công khai cả. Tuy nhiên, hãy nhìn vào thẳng vấn đề, ngày nay bạn đã đặt các thông tin có giá trị của mình vào vòng nguy hiểm khi chấp nhận sự tiện lợi và xu hướng phát triển Internet của vạn vật (Internet of Things - IoT)
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/150
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.