Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/16
Title: ỨNG DỤNG QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỒ THỊ CÓ CHU TRÌNH HAY KHÔNG
Authors: Trần, Đình Sơn
Issue Date: 2012
Abstract: Như chúng ta biết, một đồ thị có chu trình hay không có mối liên hệ chặt chẽ đến nhiều vấn đề quan trọng được đặt ra trong đồ thị nhằm sử dụng để giải quyết nhiều bài toán trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Hiện có nhiều phương pháp khác nhau cho phép xác định một đồ thị có chu trình hay không. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất phương pháp sử dụng quan hệ tương đương để xác định một đơn đồ thị vô hướng có chu trình hay không
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/16
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.