Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/163
Title: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Other Titles: SOME SOLUTIONS TO IMPROVE ACCOUNTING REPORTING SYSTEM IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
Authors: Nguyễn, Linh Giang
Keywords: báo cáo kế toán
doanh nghiệp nhỏ và vừa
thông tin
hoàn thiện
khuôn khổ pháp lý
Issue Date: 2016
Abstract: Vấn đề hoàn chỉnh công tác lập báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như việc chuẩn hóa các thông tin cung cấp phù hợp với các đối tượng sử dụng là một trong những nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan nhà nước và bản thân doanh nghiệp. Thông qua việc hệ thống hóa và làm sáng tỏ hệ thống báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó đánh giá thực trạng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán phù hợp với hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/163
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.