Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/18
Title: CẤU HÌNH LẠI ĐỘNG TRONG CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM
Other Titles: RECONFIGURATION IN GROUP COMMUNICATION SYSTEMS
Authors: Huỳnh, Ngọc Thọ
Issue Date: 2012
Abstract: Giai đoạn bảo trì là một giai đoạn quan trọng trong chu trình phát triển của công nghệ phần mềm, tuy nhiên không phải bất kỳ hệ thống nào cũng được phép dừng hoạt động để phục vụ cho việc bảo trì. Việc bảo trì đảm bảo không dừng hệ thống là một điều khó khăn đặt biệt là các hệ thống phân tán – sự cấu hình lại động liên quan tới nhiều đối tượng khác trên các hệ thống ở xa. Bài báo này đề cập đến việc sử dụng Fractal để thực hiện viêc chuyển đổi qua lại động giữa hai hệ thống truyền thông nhóm từ đó đưa ra một giải pháp để thực hiện việc bảo trì động hay cấu hình động trong các hệ thống.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/18
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.