Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/20
Title: GIẢI PHÁP ÁP DỤNG WATERMARKING VÀO BẢN ĐỒ SỐ 2D BẰNG CÁCH THAY HỆ SỐ PHỔ LƯỚI HAI TRỤC TỌA ĐỘ CÁC ĐỈNH
Other Titles: A SOLUTION TO APPLY WATERMARKING INTO 2D VECTOR MAP BY MODIFYING MESH-SPECTRAL COEFFICIENTS OF TWO AXES OF VERTICES
Authors: Nguyễn, Văn Đoàn
Nguyễn, Ngọc Hiếu
Trần, Trung Hiển
Issue Date: 2012
Abstract: Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp áp dụng kỹ thuật watermarking vào bản đồ số 2D bằng cách thay hệ số phổ lưới của hai trục tọa độ của các đỉnh trên bản đồ. Thông điệp bình thường được nhúng vào hệ số phổ lưới của trục tọa độ x và thông điệp đã đảo thứ tự hai nửa với nhau được nhúng vào hệ số phổ lưới của trục tọa độ y. Bản đồ số sau khi được nhúng thông điệp theo giải pháp có tính bền vững cao đối với tấn công cắt xén
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/20
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.