Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/217
Title: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ VIỆT NAM
Other Titles: THE APPLICATION OF THE BALANCED SCORECARD IN ASSESSING THE BUSINESS PERFORMANCE IN THE SERVICE INDUSTRY IN VIETNAM
Authors: Nguyễn, Lê Lộc Tiên
Keywords: thẻ điểm cân bằng
doanh nghiệp dịch vụ
đánh giá hoạt động
chiến lược
tầm nhìn
Issue Date: 2015
Abstract: Thẻ điểm cân bằng (BSC) giúp các nhà quản trị quản lý và đánh giá hiệu quả thực thi chiến lược của một tổ chức một cách toàn diện và đầy đủ. Tại Việt Nam, số lượngcác doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ áp dụng BSC còn rất khiêm tốn. Bài viết trình bày những yếu tố cơ bản nhất của phương pháp thẻ điểm cân bằng và tập trung phân tích việc áp dụng phương pháp này tại một số doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Dựa trên phân tích đó, tác giả đưa ra những kinh nghiệm ứng dụng, cũng như những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp dịch vụ trong việc áp dụng BSC nhằm định hướng đẩy mạnh BSC tại các doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/217
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.