Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/22
Title: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHUẨN TPC-C ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VERSANT V8
Other Titles: PERFORMANCE EVALUATION OF VERSANT OBJECT DATABASE V8 USING THE TPC-C BENCHMARK
Authors: Nguyễn, Trần Quốc Vinh
Trương, Quang Sinh
Keywords: đánh giá hiệu năng
TPC-C
mô phỏng
CSDL HĐT Versant v8
MS SQL Server 2008 R2
Issue Date: 2012
Abstract: TPC-C được công nhận rộng rãi là chuẩn để đánh giá các hệ thống phần cứng và phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ về khả năng xử lý giao dịch trực tuyến. TPC-C để ngỏ khả năng sử dụng để đánh giá các HQT CSDL loại khác. Phần lớn các hệ thống thông tin quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc loại xử lý giao dịch trực tuyến. Ngày nay, HQT CSDL hướng đối tượng không còn xa lạ và cũng được xem là một lựa chọn để trở thành một phần của hệ thống thong tin quản lý. Tuy nhiên, tác giả chưa gặp tài liệu nào công bố đánh giá so sánh giữa HQT CSDL quan hệ và hướng đối tượng trên phương diện xử lý giao dịch. Tác giả tiến hành nghiên cứu TPC-C, xây dựng CSDL và công đánh giá HQT CSDL quan hệ và hướng đối tượng thuộc loại phổ biến nhất hiện nay là MS SQL Server 2008 R2 và Versant Object Database 8. Từ đó thực hiện đánh giá và so sánh kết quả đánh giá để cố gắng đưa ra khuyến cáo trong việc lựa chọn HQT CSDL cho các hệ thống thông tin quản lý trên phương diện xử lý giao dịch trực tuyến.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/22
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.