Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/249
Title: Tái cấu trúc mã Javascript trong kiểm thử tự động trên Selenium Framework
Authors: Hà, Thị Minh Phương
Keywords: kiểm thử tự động
tái cấu trúc
XML
JavaScript
Selenium
Issue Date: 2017
Abstract: Kịch bản kiểm tra tự động đóng một vai trò quan trọng trong kiểm thử tự động. Kiểm thử tự động đã trở thành một chủ đề nghiên cứu nóng trong ứng dụng Web để tăng chất lượng kiểm thử. Để tái cấu trúc mã JavaScript của ứng dụng Web được thuận tiện hơn, một cách tiếp cận tạo ra các kịch bản tự động từ trường hợp kiểm thử - test case được xác định sẽ giới thiệu trong bài báo này. Trước tiên, nó mô tả các trường hợp kiểm thử sử dụng định dạng XML. Sau đó, Selenium là một framework - nền tảng hỗ trợ nhiều trình duyệt kiểm thử, một phương pháp để chuyển đổi mô tả XML vào các tập lệnh kiểm tra dựa trên khung Selenium cũng được đề xuất để phục vụ cho việc kiểm thử tự động trên ứng dụng Web
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/249
Appears in Collections:CITA 2017

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.