Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/25
Title: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG WEB NGỮ NGHĨA VÀO VIỆC TỔ CHỨC VÀ TRA CỨU HIỆU QUẢ THÔNG TIN MÔN HỌC, NGÀNH HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
Other Titles: APPLYING SEMANTIC WEB FOR THE EFFICIENT ORGANIZATION AND CONSULTATION OF COURSES AND SPECIALITIES
Authors: Huỳnh, Công Pháp
Issue Date: 2012
Abstract: Giữa các môn học hoặc ngành học trong các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay thường có sự giao thoa lẫn nhau về nội dung và kiến thức. Tuy nhiên, việc mô tả các môn học và ngành học chỉ dưới hình thức các đề cương ở dạng văn bản thông thường. Do vậy, mối quan hệ giữa các môn học, ngành học cũng như sự giao thoa về nội dung và kiến thức giữa chúng thật sự khó được mô tả một cách đầy đủ bởi các văn bản thông thường. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tra cứu và tìm kiếm thông tin đối với người học. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất giải pháp ứng dụng Web ngữ nghĩa vào việc tổ chức và tra cứu hiệu quả thông tin môn học, ngành học tại các trường Đại học và Cao đẳng.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/25
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.