Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/269
Title: LẬP LỊCH TRONG MÔI TRƯỜNG TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY TRÊN CƠ SỞ THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA ĐÀN KIẾN
Other Titles: SCHEDULING IN CLOUD COMPUTING ENVIRONMENT BASED ON THE ANT COLONY OPTIMIZATION ALGORITHM
Authors: Nguyen, Anh Tuan
Keywords: Tính toán đám mây
quản lý tài nguyên
lập lịch tác vụ
SACO
MinMin
Issue Date: 2014
Abstract: Trong môi trường đám mây, hai vấn đề quan trọng mà các nhà khoa học đang và sẽ nghiên cứu trong tương lai đó là quản lý tài nguyên và lập lịch tác vụ. Tài nguyên trong môi trường này được lưu trữ tại nhiều vị trí khác nhau, khi lập lịch trên các hệ thống này ta phải ánh xạ tác vụ vào nguồn tài nguyên hợp lý. Bài báo này tập trung phân tích thuật toán tối ưu hóa đàn kiến áp dụng trong môi trường tính toán đám mây và thực hiện cải tiến nó. Trên cơ sở đó tác giả tiếp tục cài đặt thuật toán này trên môi trường giả lập đám mây và so sánh về kết quả thực nghiệm hiệu năng thời gian thực hiện của hệ thống của thuật toán cải tiến này với thuật toán MinMin, từ đó để đưa ra một giải pháp mới về lập lịch trên các tác vụ trong môi trường tính toán đám mây
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/269
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.