Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/301
Title: BÀN LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN QUY MÔ HOẠT ĐỘNG VÀ QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
Other Titles: DISCUSSION ON THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE FIRM SIZE AND DECISION MAKING AUTHORITY IN ORGANIZATIONS
Authors: Lê, Hà Như Thảo
Keywords: công nghệ thông tin
lý thuyết đại diện
lý thuyết chi phí giao dịch kinh tế
quy mô doanh nghiệp
quyền ra quyết định
Issue Date: 2014
Abstract: Sự bùng nổ của công nghệ thông tin và những lợi ích mà nó mang lại cho đời sống nói chung và hoạt động kinh doanh nói riêng đã không còn là đề tài xa lạ. Tuy nhiên, nghiên cứu về công nghệ thông tin cũng như về ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh dưới góc độ các lý thuyết kinh tế vẫn chưa dồi dào. Bài báo nghiên cứu hệ thống thông tin ở góc độ kinh tế học thông qua việc đưa ra các lý thuyết để đánh giá tác động của công nghệ thông tin đến hai thuộc tính của doanh nghiệp là: quy mô doanh nghiệp và cách thức phân bổ quyền ra quyết định của các nhà lãnh đạo trong công ty. Qua đó đưa ra nhận xét về vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh của tổ chức.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/301
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.