Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/302
Title: IFRS6 – THĂM DÒ VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN: ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM
Other Titles: IFRS6 – EXPLORATION AND EVALUATION OF MINERAL RESOURCES: THE SUGGESTION FOR APPLYING INTO THE CASE IN VIETNAM
Authors: Nguyễn, Lê Lộc Tiên
Vũ, Thị Tuyết Mai
Keywords: IFRS 6
thăm dò
đánh giá
tài sản
tài nguyên khoáng sản
Issue Date: 2014
Abstract: Bài viết phân tích một cách khái quát IFRS 6 – Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản, nghiên cứu về phạm vi áp dụng của IFRS 6, việc phân loại và ghi nhận chi phí thăm dò và đánh giá, công bố thông tin, lựa chọn chính sách kế toán thích hợp và những thay đổi cần thiết trong chính sách kế toán khi áp dụng IFRS 6. Từ đó, các tác giả cũng đưa ra hướng áp dụng IFRS 6 trong điều kiện tại Việt Nam, bao gồm cả những lợi ích và thách thức.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/302
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.