Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/329
Title: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG VÀ VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM
Authors: Trần, Thị Mỹ Châu
Keywords: môi trường, chi phí môi trường, hạch toán môi trường, kế toán quản trị môi trường, kế toán môi trường.
Issue Date: 2013
Abstract: Môi trường và sự phát triển kinh tế luôn là vấn đề quan tâm của các quốc gia. Nếu đặt mục tiêu phát triển kinh tế cao đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên, khả năng xảy ra sự ô nhiễm từ các chất thải công nghiệp là rất lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển bến vững của môi trường và ngược lại. Do đó, các quốc gia cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đế giải quyết được điều đó, một số nước trên thế giới đã đưa kế toán quản trị môi trường vào áp dụng cho các doanh nghiệp. Bài viết nghiên cứu về kế toán quản trị môi trường, các dạng chi phi, khoản thu nhập liên quan đến môi trường, các nguyên tắc xác định chi phí môi trường, các bước thực hiện của kế toán quản trị môi trường, điều kiện và một số giải pháp vận dụng ở Việt Nam.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/329
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.