Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/332
Title: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY XÂY LẮP
Authors: Nguyễn, Linh Giang
Keywords: các Công ty xây lắp; doanh thu; chi phí; thuế thu nhập doanh nghiệp; lợi nhuận kế toán.
Issue Date: 2013
Abstract: Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một phần rất quan trọng trong công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp. Việc xác định đúng doanh thu, chi phí kế toán để từ đó xác định đúng kết quả hoạt động của doanh nghiệp là việc không phải dễ dàng, đặc biệt trong các công ty xây lắp. Bài viết này góp phần làm rõ hơn nữa những nội dung liên quan đến kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong các công ty xây lắp như: tổng hợp lý thuyết về việc ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định lợi nhuận kế toán, thu nhập chịu thuế...; từ đó đề xuất một số hướng giải quyết để chuẩn mực kế toán Thuế thu nhập đi vào thực tiễn, quản trị tốt chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong các công ty này.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/332
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.