Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/499
Title: GIAN LẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Authors: Đỗ, Thị Phương Thúy
Phan, Thị Trang
Nguyễn, Thị Hải Yến
Trần, Thị Mỹ Châu
Issue Date: 2012
Abstract: Bài viết thực hiện tìm hiểu bản chất của gian lận trong Báo cáo tài chính, nêu một số công trình nghiên cứu về gian lận của Thế giới. Đồng thời, phản ánh thực trạng về gian lận trên Báo cáo tài chính và trách nhiệm của Kiểm toán viên đối với gian lận tại Việt Nam hiện nay. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc phát hiện gian lận trong cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/499
Appears in Collections:Cấp Sinh viên

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.