Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/50
Title: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG
Other Titles: RESEARCHING AND BUILDING A SUPPORT INSTRUMENT LEARNING GRAPHICS APPLICATION SUBJECT
Authors: Võ, Hùng Cường
Mai, Lam
Issue Date: 2012
Abstract: Đồ họa ứng dụng là môn học chuyên ngành dành cho sinh viên CNTT. Hiện nay, tại các trường CĐ-ĐH chưa có hệ thống bài giảng chung, đặc biệt với các môn học kiến thức cập nhật nhanh chóng. Mặt khác, việc giảng dạy còn nhiều hạn chế về phương pháp, tài liệu... Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất việc nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ dạy học môn Đồ họa ứng dụng dựa vào các quan điểm về thiết kế phần mềm theo hướng dạy học và cụ thể hóa các yêu cầu về chức năng của một công cụ hỗ trợ giảng dạy.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/50
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.