Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/63
Title: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM
Other Titles: THE ORGANIZATION OF RESPONSIBILITY ACCOUNTING IN BUSINESS OF VIETNAM
Authors: Nguyễn, Linh Giang
Issue Date: 2012
Abstract: Triển khai ứng dụng nội dung kế toán quản trị nói chung và kế toán trách nhiệm nói riêng vào hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp (DN) đang là vấn đề được các nhà quản trị quan tâm nghiên cứu. Bài viết nêu lên những nội dung cơ bản của tổ chức kế toán trách nhiệm trong các DN ở Việt Nam, bao gồm: sự phân cấp quản lý, sự hình thành các trung tâm trách nhiệm (TTTN), tổ chức lập dự toán cho các TTTN, đánh giá thành quả ở các TTTN,... phục vụ yêu cầu kiểm soát, đánh giá được kết quả từng bộ phận, đơn vị trực thuộc và hỗ trợ cho việc ra quyết định của các nhà quản trị trong DN.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/63
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.