Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/65
Title: CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH TỰ ĐỘNG BẰNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG KHO NGỮ LIỆU
Other Titles: IMPROVING QUALITY OF MACHINE TRANSLATION BASED ON SOLUTIONS OF EXTENDING MT CORPORA
Authors: Huỳnh, Công Pháp
Đặng, Đại Thọ
Nguyễn, Văn Bình
Keywords: Dịch tự động
kho ngữ liệu
chất lượng dịch
mở rộng kho ngữ liệu
cải tiến chất lượng dữ liệu
Issue Date: 2015
Abstract: Chất lượng dịch tự động, nhất là đối với các ngôn ngữ ít được đầu tư và ít phổ biến (under resourced languages) như là tiếng Việt và tiếng các dân tộc thiểu số là vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Bên cạnh nhiều giải pháp như cải tiến các thuật toán và phương pháp dịch tự động, thì giải pháp nâng cao chất lượng dịch bằng cách mở rộng kho ngữ liệu luôn là một hướng giải quyết rất hiệu quả đã được chứng minh[7]. Do đó, trong bài báo này chúng tôi tập trung đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả nhằm cho phép xây dựng được các kho ngữ liệu không chỉ lớn về kích thước, đa dạng về ngôn ngữ mà còn tốt về chất lượng. Tất cả các giải pháp đã được nhóm tác giả tiến hành triển khai thực hiện rất công phu và đã thu được những kết quả đáng kể.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/65
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.