Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/68
Title: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ, TRUY CẬP TÀI NGUYÊN PHỤC VỤ XỬ LÝ TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
Other Titles: AN INVESTIGATION AND CONSTRUCTION OF RESOURCE ACCESS AND MANAGEMENT ENVIRONMENT FOR PROCESSING VIETNAMESE AND ETHNIC MINORITY LANGUAGES
Authors: Huỳnh, Công Pháp
Văn, Đỗ Cẩm Vân
Keywords: Xử lý tiếng Việt
xử lý tiếng dân tộc thiểu số
tập hợp
môi trường quản lý
hợp nhất
khai thác
Issue Date: 2015
Abstract: Hiện nay, xử lý tiếng Việt (TV), và tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) là vấn đề đang được quan tâm và phát triển. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên phục vụ xử lý TV và DTTS được lưu trữ phân tán nên việc khai thác các nguồn tài nguyên này gặp nhiều khó khăn. Do đó, ý tưởng và giải pháp của bài báo trước hết là tập hợp và xây dựng hệ thống tập trung các tài liệu khoa học về lĩnh vực này. Sau đó, hợp nhất chúng tạo nên nguồn dữ liệu lớn hơn. Cuối cùng, xây dựng một hệ thống hoạt động theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) sao cho việc truy xuất khai thác các công cụ xử lý TV và DTTS dễ dàng và hiệu quả hơn.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/68
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.