Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1418
Title: Nghiên cứu phần mềm SV.HRIS và áp dụng trong giảng dạy học phần Quản trị nguồn nhân lực
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Hà
Nguyễn, Thị Như Quỳnh
Keywords: phần mềm SV.HRIS
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường; Mã số: CHV-GV-14-01; Thời gian thực hiện: 05/2014-11/2014; 162 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1418
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.