Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1447
Title: Phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam: thực trạng và một số kiến nghị
Authors: Trần, Phạm Huyền Trang
Keywords: thị trường
khoa học công nghệ
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Abstract: Thị trường khoa học & công nghệ được hiểu là tổng hòa các mối quan hệ mua bán, trao đổi, môi giới, giám định, khiếu kiện giữa các bên giao dịch. Hay nói cách khác là phương thức thương mại hóa các thành quả khoa học công nghệ, thúc đẩy gắn kết khoa học công nghệ với sản xuất. Nó là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then chốt trong việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực khoa học công nghệ quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước… Nhờ đó, thị trường khoa học công nghệ Việt Nam đến nay đã gia tăng cả về quy mô lẫn tốc độ phát triển. Loại hình hàng hóa trên thị trường khoa học & công nghệ ngày càng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, ở Việt Nam việc phát triển thị trường này vẫn còn nhiều nút thắt cần được tháo gỡ. Bài viết này nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường khoa học công nghệ tại Việt Nam.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới - Thực trạng, đặc trưng và gợi ý các tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; từ trang 497-502
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1447
ISSN: 978-604-65-5035-8
Appears in Collections:NĂM 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.