Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1449
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự bận rộn của kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Other Titles: Examining the relation between audit partner busyness and audit quality: Empirical evidences from Vietnam
Authors: Trương, Hoàng Tú Nhi
Nguyễn, Thị Thu Ngân
Keywords: chất lượng kiểm toán
mức độ bận rộn của kiểm toán viên
biến dồn tích có thể điều chỉnh
quản trị lợi nhuận
chất lượng lợi nhuận
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu này kiểm định xem sự bận rộn của kiểm toán viên ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng kiểm toán, trong đó chất lượng kiểm toán được đo lường bằng các khoản kế toán dồn tích có thể điều chỉnh. Nghiên cứu sử dụng mẫu gồm 313 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017 và là một trong những nghiên cứu đầu tiên phân tích thực nghiệm về vấn đề trên cho thị trường kiểm toán Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện hồi quy các mô hình Jones và Jones điều chỉnh để xác định biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh; Sau đó, thực hiện mô hình hồi quy để kiểm định mối quan hệ giữa mức độ bận rộn của kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán được đo lường bằng các biến kế toán dồn tích có thể điều chỉnh. Kết quả thực nghiệm chứng minh rằng, kiểm toán viên càng bận rộn thì chất lượng kiểm toán được đánh giá thấp hơn.
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Vol.19, No.2 (2021); từ trang 26-32
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1449
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:NĂM 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.