Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1525
Title: Những đóng góp của lí luận Mác - Lênin về con người và một số hạn chế do hiểu và vận dụng không đúng
Authors: Nguyễn, Tấn Hùng
Dương, Thị Phượng
Keywords: con người
bản chất của con người
bản tính của con người
tha hóa
giải phóng con người
Issue Date: 2-Oct-2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu con người
Description: Tạp chí Nghiên cứu con người; Số 5 (110) 2020; từ trang 55-63
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1525
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:NĂM 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.