Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1632
Title: Vận dụng định lý Cauchy về thặng dư trong giải tích phức vào tính các tính phân dạng f(x)dx, với f(x) là hàm hữu tỉ có bậc của mẫu lớn hơn bậc của từ ít nhất hai đơn vị
Other Titles: Applying Cauchy's theorem on the surplus in complex analysis on solving the integral of the form f(x)dx with f(x) is a rational function whose degree of denominator is greater than degree of numerator at least two units
Authors: Hồ, Thị Hồng Liên
Keywords: số phức
giải tích phức
lý thuyết thặng dư
tích phân thực
tích phân phức
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Công nghệ và Giáo dục – số 10; 12/2018; từ trang 31-39.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1632
ISBN: 978-604-80-3819-9
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 10 (12/2018)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.