Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1636
Title: Các biện pháp nâng cao công tác giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn trong giai đoạn hiện nay
Other Titles: Solutions to enhance the moral and lifestyle education for students at Korea - Vienam Friendship Information Technology College in the current phase
Authors: Trần, Thị Kim Oanh
Hoàng, Thị Quỳnh Hương
Lê, Văn Hiền
Keywords: đạo đức
lối sống
biện pháp nâng cao
Cao đẳng Việt - Hàn
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Công nghệ và Giáo dục – số 10; 12/2018; từ trang 72-81.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1636
ISBN: 978-604-80-3819-9
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 10 (12/2018)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.