Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1637
Title: Hoạt động liên kết gắn nhà trường với doanh nghiệp: Lý thuyết và ứng dụng tại các trường Cao đẳng
Other Titles: Universities - Business Corporation: Literature and Implications at Colleges
Authors: Lê, Thị Hải Vân
Keywords: mối quan hệ
mô hình nhà trường - doanh nghiệp
liên kết nhà trường doanh nghiệp
cao đẳng
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Công nghệ và Giáo dục – số 10; 12/2018; từ trang 82-89.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1637
ISBN: 978-604-80-3819-9
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 10 (12/2018)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.