Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1638
Title: Xây dựng dữ liệu liên kết cho Trung tâm Thông tin tư liệu Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Other Titles: Building Link Data for Viethanit Library
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Huệ
Võ, Hoàng Phương Dung
Keywords: dữ liệu liên kết
ontology
RDF
thư viện
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 9; 04/2018; từ trang 8-16.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1638
ISBN: 978-604-80-3113-8
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 09 (04/2018)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.