Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1651
Title: Xuất bản lý lịch khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn dựa trên các công nghệ của web ngữ nghĩa
Other Titles: Publishing Lecturers' Scientific resume in Vietnam - Korea Friendship IT College based on Semantic Web Technologies
Authors: Nguyễn, Phương Tâm
Võ, Hoàng Phương Dung
Keywords: dữ liệu liên kết
lý lịch khoa học
RDF
RDFa
SPARQL
web ngữ nghĩa
Issue Date: Nov-2017
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 8; 11/2017; từ trang 16-24.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1651
ISBN: 978-604-80-2810-7
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 08 (11/2017)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.