Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1653
Title: Một số bài toán tô màu đồ thị
Other Titles: Some graph coloring problems
Authors: Lê, Thị Mai Thảo
Keywords: tô màu đồ thị
tô màu đỉnh
tô màu cạnh
đồ thị
Issue Date: Nov-2017
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 8; 11/2017; từ trang 32-43.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1653
ISBN: 978-604-80-2810-7
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 08 (11/2017)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.