Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1679
Title: Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài "Xây dựng chương trình quản lý sáng kiến cải tiến và nghiên cứu khoa học"
Authors: Trần, Văn Đại
Keywords: PHP
quản lý
sáng kiến cải tiến
nghiên cứu khoa học
MVC
Issue Date: Jul-2014
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 2; 07/2014; từ trang 36-38.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1679
ISBN: 978-604-80-0709-6
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 02 (07/2014)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.