Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1694
Title: Thực hành Thiết kế kiến trúc - môn học rèn luyện tư duy thiết kế kiến trúc cho sinh viên
Authors: Lê, Tiến Long
Hồ, Thanh Sơn
Keywords: thiết kế kiến trúc
rèn luyện tư duy
sinh viên
Issue Date: Jul-2014
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 2; 07/2014; từ trang 141-146.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1694
ISBN: 978-604-80-0709-6
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 02 (07/2014)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.