Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1698
Title: Xây dựng ứng dụng xử lý hồ sơ được định nghĩa bằng Workfow tại một đơn vị
Other Titles: Develop Document Processing Website in Accordance with Business Process Defined by Workflow
Authors: Trần, Văn Đại
Lê, Văn Sơn
Keywords: dòng công việc
công cụ sinh hình ảnh tự động
trật tự hóa các thực thể hoạt động đồng thời
số hóa
Issue Date: Jan-2015
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 3; 01/2015; từ trang 27-33.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1698
ISBN: 978-604-80-0975-5
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 03 (01/2015)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.