Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1708
Title: Ứng dụng phần mềm Mathematica giải các bài toán về ma trận, hệ phương trình tuyến tính và không gian vectơ thuộc học phần Toán cao cấp
Other Titles: Mathematica Software Application in Solving Problems of Matrices, Systems of Linear Equations and Vector Spaces in Advanced Mathematics Program
Authors: Lương, Khánh Tý
Lê, Thị Nguyệt Nga
Keywords: mathematica giải bài toán ma trận
hệ phương trình tuyến tính
không gian vectơ
Toán cao cấp và ứng dụng
Issue Date: Jan-2015
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 3; 01/2015; từ trang 98-106.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1708
ISBN: 978-604-80-0975-5
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 03 (01/2015)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.