Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1733
Title: Nghiên cứu phần mềm SV.HRIS và áp dụng trong giảng dạy học phần Quản trị nguồn nhân lực
Other Titles: A Study on the SV.HRIS Software and Its Application into Teaching Human Resource Management Subject
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Hà
Nguyễn, Thị Như Quỳnh
Keywords: SV.HRIS
hệ thống thông tin nguồn nhân lực Sao Việt
marketing
quản trị nguồn nhân lực
chức năng
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 4; 07/2015; từ trang 64-68.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1733
ISBN: 978-604-80-1203-8
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 04 (07/2015)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.