Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1776
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Other Titles: Factor Affecting Grade Point Average of Student at Vietnam - Korea Friendship Information Technolygy College
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Vũ, Thị Quỳnh Anh
Keywords: kết quả học tập
yếu tố
SPSS
đặc điểm tâm lý
Issue Date: Mar-2016
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 5; 03/2016; từ trang 33-39.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1776
ISBN: 978-604-80-1629-6
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 05 (03/2016)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.