Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1808
Title: Một số vấn đề của công tác phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học
Other Titles: Some Problems of International Cooperation Development in Higher Education
Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn
Hoàng, Thị Huê
Keywords: hợp tác
chiến lược
quốc tế
giáo dục
đại học
Issue Date: Mar-2016
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 5; 03/2016; từ trang 169-174.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1808
ISBN: 978-604-80-1629-6
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 05 (03/2016)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.