Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1821
Title: Cơ hội việc làm cho sinh viên chuyên ngành Quảng cáo & Quan hệ cộng đồng: Các nhân tố tác động
Other Titles: Job Opportunities for Advertising & Public Relations Department Students: The Determined Factors
Authors: Huỳnh, Bá Thúy Diệu
Keywords: việc làm
nhân tố
sinh viên
chuyên ngành Quảng cáo & Quan hệ cộng đồng
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 6; 11/2016; từ trang 84-91.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1821
ISBN: 978-604-80-2045-3
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 06 (11/2016)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.