Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1828
Title: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Miền Trung
Other Titles: Improving the Scientific Research Quality of the Students in Premise of Hanoi University of Home Affairs in the Central
Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn
Phan, Thị Thu
Keywords: nghiên cứu
sinh viên
khoa học
chất lượng
năng lực
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 6; 11/2016; từ trang 136-141.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1828
ISBN: 978-604-80-2045-3
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 06 (11/2016)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.