Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1861
Title: Một tiếp cận mới cho trích xuất nhanh vùng ảnh chưa đầy đủ số hiệu Container
Other Titles: An New Fast Approach fo Extracting the Image Region Containing the Container Code
Authors: Nông, Thị Hoa
Nguyễn, Văn Tảo
Nguyễn, Thị Tân Tiến
Nguyễn, Đức Hiển
Keywords: Trích xuất vùng ảnh
Phương pháp lấy mẫu
Phương pháp dòng quét
Nhận dạng số hiệu container
Xử lý ảnh
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Nhận dạng số hiệu container tự động giúp thu thập thông tin nhanh chóng và chính xác của các xe chở hàng ra vào tại các cảng biển. Bước đầu tiên của hệ thống nhận dạng số hiệu container là trích xuất vùng ảnh chỉ chứa số hiệu container. Các nghiên cứu trước đây đã dùng các kỹ thuật phức tạp để phát hiện vùng ảnh chứa số hiệu container nên tốc độ xử lý bị chậm. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một tiếp cận mới để phát hiện nhanh và chính xác vùng ảnh chứa số hiệu container. Chúng tôi dùng kỹ thuật lấy mẫu với vùng ảnh có kích thước nhỏ để nhanh chóng tìm ra vùng chứa số hiệu container. Sau đó, dùng kỹ thuật dòng quét ngắt quãng trên các vùng ảnh mở rộng từ vùng ảnh nhỏ lấy mẫu để trích xuất vùng ảnh chứa đầy đủ số hiệu container. Các thử nghiệm được làm trên bộ dữ liệu thật được chụp tại các cảng biển. Kết quả thực nghiệm cho thấy độ chính xác đạt 100% đối với các ảnh có số hiệu container được trình bày ở dạng ngang.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 10 (CITA-2021); Chủ đề: Xử lý ảnh và ngôn ngữ tự nhiên; từ trang 175-184.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1861
ISBN: 978-604-84-5998-7
Appears in Collections:CITA 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.