Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1863
Title: Giải pháp phát triển kho ngữ liệu dịch tự động theo hướng làm giàu ngữ nghĩa
Authors: Huỳnh, Công Pháp
Đặng, Đại Thọ
Nguyễn, Văn Bình
Keywords: Kho ngữ liệu
Dịch tự động
Ngữ nghĩa
Du lịch
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Các kho ngữ liệu dịch tự động (corpus) hiện nay được tổ chức, lưu trữ dưới dạng tập hợp các văn bản phi cấu trúc, có định dạng hoặc không định dạng, dữ liệu ở dạng thô và chưa được làm giàu. Vì thế, chất lượng các bản dịch của các máy dịch hiện nay còn thấp và chưa thật sự đầy đủ thông tin đối với người sử dụng trong ngữ cảnh bùng nổ thông tin hiện nay. Để nâng cao chất lượng các bản dịch, trong nghiên cứu này chúng tôi đề xuất giải pháp phát triển kho ngữ liệu dịch tự động theo hướng làm giàu ngữ nghĩa bằng cách xây dựng tầng ngữ nghĩa cho kho ngữ liệu dịch tự động. Các thực thể tên trong kho ngữ liệu được gắn kết với các lớp dữ liệu của tầng ngữ nghĩa (ontology).
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 10 (CITA-2021); Chủ đề: Xử lý ảnh và ngôn ngữ tự nhiên; từ trang 191-200.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1863
ISBN: 978-604-84-5998-7
Appears in Collections:CITA 2021

Files in This Item:

 Sign in to read



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.