Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1864
Title: Xây dựng bộ dữ liệu UIT-DET cho hệ thống giám sát giao thông trong thành phố thông minh
Authors: Võ, Hoàng Thông
Nguyễn, Ngân Linh
Nguyễn, Thiên Long
Võ, Đình Tứ
Đỗ, Trọng Hợp
Keywords: Xây dựng bộ dữ liệu các phương tiện giao thông
Phát hiện các phương tiện giao thông
Hệ thống giám sát giao thông trong thành phố thông minh
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Hệ thống giám sát quản lý giao thông là một trong những nền tảng xây dựng nên thành phố thông minh. Trong đó, để hệ thống này được vận hành đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu thực tế các phương tiện giao thông ở các tình huống và điều kiện thời tiết khác nhau, và phân tích các hành vi chuyển động từ các phương tiện giao thông bằng các phương pháp phát hiện đối tượng. Trong công trình này, chúng tôi đề xuất một bộ dữ liệu mới UIT-DET cho các hệ thống quản lý giao thông trong thành phố thông minh và đánh giá hiệu suất của các hệ thống này dựa trên các chỉ số đánh giá mô hình phát hiện đối tượng. Bộ dữ liệu UIT-DET bao gồm 16 đoạn video quay được từ các bối cảnh giao thông trong thế giới thực (với 8000 khung hình và 41741 bounding boxes được gán nhãn, bao gồm các điều kiện như mức độ chiếu sáng, các loại xe, tỷ lệ kích thước và các bouding boxes). Chúng tôi thực nghiệm mô hình phát hiện đối tượng state-ofthe-art EfficientDet trên bộ dữ liệu UIT-DET và phân tích những yếu tố ảnh hưởng phức tạp đến hiệu suất của hệ thống quản lý giao thông nói chung và mô hình nói riêng.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 10 (CITA-2021); Chủ đề: Xử lý ảnh và ngôn ngữ tự nhiên; từ trang 201-210.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1864
ISBN: 978-604-84-5998-7
Appears in Collections:CITA 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.