Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1874
Title: Một phương pháp tìm kiếm ảnh hiệu quả dựa trên cấu trúc R-Tree
Authors: Lê, Thị Vĩnh Thanh
Văn, Thế Thành
Lê, Mạnh Thạnh
Keywords: R-Tree
CBIR
Similar Images
Similarity Measure
Image Retrieval
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Trong bài báo này, một cải tiến dựa trên cấu trúc R-Tree được đề xuất, ký hiệu là RS-Tree (Region Sphere Tree), nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm ảnh theo nội dung. Trong cấu trúc cải tiến này, các véc-tơ đặc trưng hình ảnh được biểu diễn thành các khối cầu chứa dữ liệu và lưu trữ trên mỗi nút lá của cây RSTree theo phương pháp phân hoạch được đề xuất. Cấu trúc này được xây dựng dựa trên các phép toán: thêm, xóa, cập nhật và tập trung vào phép toán tách nút trên cây. Trên cơ sở lý thuyết đã đề nghị, một mô hình tìm kiếm ảnh tương tự được xây dựng dựa trên RS-Tree nhằm nâng cao độ chính xác của bài toán tra cứu ảnh. Mô hình đề xuất được thực nghiệm trên các bộ ảnh Wang, COREL và so sánh hiệu suất tìm kiếm với một số công trình gần đây trên cùng bộ dữ liệu.
Description: The 10th Conference on Information Technology and its Applications; Topic: Software Engineering and Information System; pp. 259-271.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1874
ISBN: 978-604-84-5998-7
Appears in Collections:CITA 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.