Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1881
Title: Du lịch thông minh – Hướng phát triển của ngành Du lịch Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Như Quỳnh
Keywords: Du lịch thông minh
cách mạng công nghiệp 4.0
công nghệ thông tin
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ; nó tác động toàn diện tới mọi ngành, mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội... Ngành du lịch cũng không nằm ngoài sự tác động này. Với việc ứng dụng ngày càng sâu rộng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, du lịch thông minh là xu hướng phát triển tất yếu của ngành Du lịch Việt Nam. Chính vì vậy, bài viết giới thiệu những thông tin cơ bản về du lịch thông minh; thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến du lịch thông minh ở Việt Nam; tập trung phân tích các kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong việc phát triển du lịch thông minh ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh tại Việt Nam trong thời gian tới.
Description: The 10th Conference on Information Technology and its Applications; Topic: Digital Transformation and Smart Cities; pp. 529-539.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1881
ISBN: 978-604-84-5998-7
Appears in Collections:CITA 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.