Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1904
Title: Kết hợp các mô hình trong học chuyển giao để xây dựng mô hình phân lớp dự đoán bệnh về da
Authors: Huỳnh, Tuấn Anh
Keywords: Classification
Deep Learning
Transfer Learning
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Học chuyển giao (Transfer Learning) là một kỹ thuật trong học sâu (Deep Learning) sử dụng một mô hình đã được huấn luyện về một lĩnh vực cho một bài toán trong lĩnh vực khác có liên quan. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng hai mô hình MobileNetV2 và DenseNet121 đã được huấn luyện trên tập dữ liệu ảnh ImageNet để huấn luyện các mô hình dự đoán các nhãn lớp (lành tính và ác tính) cho các ảnh chụp các mẫu da có các nốt lành tính và ác tính. Để cải thiện kết quả phân lớp chúng tôi kết hợp các đặc trưng của cả hai mô hình để làm đầu vào cho các lớp dự đoán phía sau. Qua hai bước huấn luyện và tinh chỉnh mô hình, kết quả đạt được có độ chính xác gần 92.1% trên tập dữ liệu ảnh các mẫu da bị bệnh.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 10 (CITA-2021); Chủ đề: Xử lý ảnh và ngôn ngữ tự nhiên; Poster; từ trang 75-81.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1904
Appears in Collections:CITA 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.