Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2218
Title: Nghiên cứu tác động của chủ nghĩa cá nhân đối với hành vi sử dụng Chính phủ điện tử tại Việt Nam
Authors: Võ, Thị Thanh Thảo
Keywords: Chí phủ điện tử
Hành vi sử dụng
chủ nghĩa cá nhân
UTAUT
Issue Date: Nov-2021
Publisher: Nhà xuất bản Lao động
Abstract: Hành vi sử dụng chính phủ điện tử của người dân luôn được bao quanh bởi các khía cạnh văn hóa quốc gia. Do đó, hiểu rõ tác động của các yếu tố văn hóa quốc gia đến hành vi sử dụng là rất quan trọng để phổ biến rộng rãi chính phủ điện tử đến người dân. Dựa trên mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT), nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng chính phủ điện tử tại Việt Nam và xem xét tác động điều tiết của chủ nghĩa cá nhân - một trong những khía cạnh văn hóa quốc gia đối với mối quan hệ giữa các yếu tố đó. Nghiên cứu dựa trên 232 mẫu thu thập từ người dân đã từng sử dụng dịch vụ chính phủ điện tử tại Việt Nam và được phân tích định lượng bằng phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hiệu quả kỳ vọng, nỗ lực kỳ vọng, ảnh hưởng xã hội, và các điều kiện thuận lợi đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ý định hành vi và hành vi sử dụng của người dân đối với chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, chủ nghĩa cá nhân được tìm thấy đóng vai trò điều tiết trong mối quan hệ giữa nỗ lực kỳ vọng và ý định hành vi trong việc sử dụng chính phủ điện tử.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế dành cho các Nhà khoa học trẻ khối trường Kinh tế và Kinh doanh năm 2021; trang: 819-832.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2218
ISBN: 978-604-343-392-0
Appears in Collections:NĂM 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.