Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/253
Title: Giải pháp tách từ sử dụng mạng nơ ron nhằm nâng cao chất lượng dịch tự động tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Văn Bình
Huỳnh, Công Pháp
Huỳnh, Thị Tâm Thương
Keywords: tách từ
kho ngữ liệu
dịch máy
trí tuệ nhân tạo
mạng nơ ron CBOW
skip-gram
Issue Date: 2017
Abstract: Chất lượng của các hệ thống dịch máy tiếng Việt hiện nay vẫn còn khiêm tốn [8], vì vậy cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của các bản dịch máy. Trong đó, cải tiến kho ngữ liệu là một giải pháp hiệu quả để giúp quá trình huấn luyện đạt hiệu quả và đưa ra các bản dịch tốt hơn. Đã có nhiều nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng số lượng của kho ngữ liệu. Trong bài báo này, tác giả đề xuất ứng dụng giải pháp tách từ sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuẩn hóa các kho ngữ liệu, từ đó giúp cải tiến chất lượng của các hệ thống dịch tự động
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/253
Appears in Collections:CITA 2017

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.