Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/268
Title: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SANG VĂN BẢN TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM
Other Titles: PROPOSED SOLUTIONS FOR SUPPORTING THE CONVERSION OF TEXTSIN VIETNAMESE TO ETHENIC LANGUAGES IN VIETNAM
Authors: Trương, Đình Huy
Lương, Chi Mai
Huỳnh, Công Pháp
Keywords: Chuyển đổi văn bản
chuyển đổi ngôn ngữ
xử lý tiếng dân tộc thiểu sô
dịch tự động
công cụ xử lý tiếng dân tộc
Issue Date: 2014
Abstract: Nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Đảng và Nhà nước ta đã có rất nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển đối với đồng bào các DTTS. Tuy nhiên, quá trình cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào DTTS cũng như việc nghiên cứu tiếng tiếng của đồng bào DTTS đang gặp khó khăn do sự khác biệt về mặt ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng của các đồng bào DTTS. Bên cạnh các kết quả nghiên cứu về xử lý tiếng DTTS, xử lý tiếng Việt, các phần mềm, các website, các tiện ích…đang được sử dụng, nhóm tác giả nêu một số đề xuất hỗ trợ chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang văn bản tiếng của một số đồng bào DTTS ở Việt Nam, nhằm nêu ra những vấn đề cần giải quyết, giúp định hướng nghiên cứu trong xử lý tiếng của DTTS, giúp giải quyết những khó khăn do sự khác biệt về ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng của đồng bào DTTS ở Việt Nam
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/268
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.